Theses List
No. Theses Titles Level Student Name Present Date
1    مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم و بررسی امکان تولید آن به شکل گلدانی    M.Sc.    Haneie Hadizadeh    2009-01-07
2    مطالعه جوانه زنی و رشد گیاه نوروزک با رویکرد استفاده به عنوان یک گیاه زینتی    M.Sc.    hamideh pour    2009-02-13
3    بررسی تاثیر بستر و تراکم کاشت بر برخی صفات رویشی، عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب در سیستم کشت هیدروپونیک فضای باز    M.Sc.    ali bradarand rad    2008-09-19
4    بررسی بستر کشت و تغذیه تکمیلی بر برخی صفات رویشی و زایشی سبزی جدید پینو    M.Sc.    Zahra Karimian Fariman    2007-09-10
5    اثر محلول پاشی کلرید کلسیم و ساکارز قبل از برداشت بر کیفیت و ماندگاری ورد شاخه بریده رقم آلکساندر    M.Sc.    mehran asfanani    2008-01-14
6    تاثیر برخی از ترکیبات طبیعی بر خصوصیات پس از برداشت برخی از گلهای شاخه بریده کم دوام    M.Sc.    NULL NULL    2009-09-29
7    بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی میوه انار رقم شیشه کب طی دوره رشد، باهدف شناسایی روند بروز عارضه دانه سفیدی    M.Sc.    saeed mahmoudi tabar    2009-09-16
8    بررسی قابلیت ترکیب پذیری لاینهای گوجه فرنگی برای صفات مهم زراعی و دوره ماندگاری میوه    M.Sc.    NULL NULL    2006-07-11
9    بررسی قابلیت سازگاری 14 رقم شب بو و بعضی از هیبرید های آنها برای صفات مهم کمی و کیفی زینتی    M.Sc.    NULL NULL    2007-09-06
10    بررسی و مطالعه اثرات مقدار آب تکمیلی بر خصوصیات کمی و کیفی 6 رقمآفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.)    M.Sc.    Akram Ebrahimpour    2007-11-20
11    بررسی اثر سوپرجاذب و پاکلوبوترازول بر کاهش نیاز آبی چمن لولیوم(Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد    M.Sc.    morteza aalami    2010-04-18
12    مقایسه فاکتورهای عملکرد رویشی و ماده موثره نعناءفلفلی در سیستم کشت هیدروپونیک در فضای باز و شرایط مزرعه    M.Sc.    Saeed Karbin    2007-09-11
13    بررسی اثرات نوع و ضخامت خاکپوش بر درجه حرارت، رطوبت خاک و خصوصیات رشدی چند گیاه مورد استفاده در فضای سبز شهری    M.Sc.    payam pakdel    2010-08-18
14    بررسی کار آیی نشانگر مولکولی AFLP در تعیین تنوع ژنتیکی ارقام انار ایرانی    M.Sc.    zahra nemati    2010-09-15
15    بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خصوصیات کمی، کیفی و عمر پس از برداشت گل رز رقم ریویرا    M.Sc.    NULL NULL    2010-09-14
16    بررسی ازدیاد دو رقم تجاری Anthurium andraeanum در شرایط درون شیشه ای    M.Sc.    mojtaba khorami rad    2010-06-19
17    اثر نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne javanica) بر روی رشد، جذب و توزیع عناصر غذایی در درختان پسته    M.Sc.    NULL NULL    2011-01-30
18    ریز ازدیادی و بررسی پلی پلوییدی در شرایط درون شیشه ای بر روی بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionantha)    M.Sc.    akram amiri    2011-08-16
19    بررسی اثر تیمارهای مختلف مالچ در تحمل به خشکی و دیگر صفات کمی و کیفی ارقام فلفل شیرین    M.Sc.    zohreh karimi    2008-10-05
20    ببرسی اثرات رقم و بستر کشت بر خصوصیات کیفی و کمی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک    M.Sc.    Atefe Ameri    2011-10-11
21    بررسی ریز ازدیادی گیاه کمیابEupattorium cannabinum L.و گیاه در معرض انقراض و بومی Astragalus memoriosusPakravan, Nasseh & Maassoumiبا قابلیت زینتی شدن    M.Sc.    sahar bostani    2011-09-21
22    بررسی اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کمی و کیفی چمن رول(قطعه ای)    M.Sc.    mohammad golrang    2011-09-21
23    اثر غلظت های مختلف بنزیل آدنین و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی گل مریم (Polianthes tuberosa) در سیستم هوا کشت) (Aeroponic.    M.Sc.    reza daliri moghaddam    2011-09-23
24    بررسی اثرات رقم، هرس بوته و هرس میوه بر عملکرد، خصوصیات بیولوژی و مورفولوژی سه رقم گوجه فرنگی گلخانه ای    M.Sc.    atefe tabasi    2011-06-22
25    بررسی اثر نوع ریز نمونه، رقم، تنظیم کننده های رشد و ترکیبات محیط کشت بر کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.)    M.Sc.    Mahdiyeh Kharrazi    2011-09-14
26    بررسی هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی (Petunia hybrida) برای صفات رویشی و زینتی    M.Sc.    Hassan Bayat    2011-09-18
27    بررسی اثر متقابل دی اکسید کربن و تنش شوری بر دو گیاه چهار کربنه زینتی: گل تکمه ای Gompherena globosa ) ( و آمارانتوس (Amaranthus tricolor )    M.Sc.    maryam kamali    2012-07-05
28    بررسی تغییرات فصلی در مقاومت به یخزدگی و ارزیابی نیاز سرمائی چهار رقم انگور در شرایط آزمایشگاهی.    M.Sc.    hosein araghi    2012-06-12
29    معرفی و تشریح خصوصیات مورفولوژیکی ارقام انگور موجود در کلکسیون مرکز تحقیقات استان خراسان رضوی    M.Sc.    REZA MOOSAZADEH    2012-08-26
30    بررسی روش¬های ازدیاد و تولید نهال در گونه دغدغک البرزی (Colutea buhsei Boiss.)به منظور استفاده در فضای سبز    M.Sc.    ahmad beikmohammadi    2012-05-08
31    بررسی اثرات غنی سازی دی اکسید کربن بر صفات کمی و کیفی ارقام لیلیوم    M.Sc.    gholamreza tork abady    2012-09-03
32    بررسی اثر جیبرلیک اسید و 2، 4-دی کلروفنوکسی استیک اسید بر تشکیل میوه بادمجان در شرایط عدم گرده‌افشانی    M.Sc.    Afsane Foolady    2013-01-28
33    بررسی اثر نور و CO2 تکمیلی روی صفات کمی و کیفی گیاه برگ زینتی کروتون در شرایط گلخانه‌ای    M.Sc.    gholam reza chenarani    2013-01-30
34    بهینه سازی شرایط برای القای کالوس در انار    M.Sc.    somayeh dorfeshan    2012-09-15
35    اثر درجه حرارت و نیتروژن بر برخی خصوصیات کمی و کیفی کدوی بذر برهنه    M.Sc.    arsalan aghaiee    2005-02-08
36    بررسی اثر نانو ذرات نقره و برخی ترکیبات طبیعی بر افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا    M.Sc.    Farnaz Sheikh    2013-01-30
37    بررسی سازگاری اقلیمی و اثر کم آبیاری تنظیم شونده بر تو ده های مختلف گراس های فصل سرد بومی ایران و مخلوط بذری آن ها در مقایسه با مخلوط تجاری    M.Sc.    elham saeedi pooya    2013-08-28
38    تاثیر اسید هومیک عصاره گیری شده و تجاری و اسید ایندول استیک بر رشد و نمو توت فرنگی گلخانه ای    M.Sc.    nafiseh dolatiyan shirvan    2013-09-16
39    بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر رشد، نمو و میزان مواد موثره ریحان اصلاح شده (Ocimum basilicum)    M.Sc.    Rouhollah Ameri    2013-02-27
40    بررسی ریشه‌زایی و رفتار روزنه‌ای دو گونه فیکوس زینتی Ficus benjamina) و (Ficus elastica تحت شرایط غنی‌سازی دی‌اکسید کربن درگلخانه    M.Sc.    nahid zomorrodi    2013-09-21
41    بررسی روابط فیلوژنتیکی و تنوع ژنتیکی گونه‌های زنبق (Iris spp.) خراسان رضوی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR    M.Sc.    seyedeh zeinab attari    2013-09-21
42    بررسی تاثیر سطوح سوپرجاذب A 200، بنتونیت و آبیاری بر رشد و عملکرد کاهو    M.Sc.    akram valizadeh    2013-12-30
43    بررسی ریزازدیادی Rosa foetida و Rosa canina از جوانه جانبی تحت شرایط مختلف درون شیشه ای.    M.Sc.    mahbobeh davudi    2014-01-29
44    ازدیاد درون شیشه ای گیاه زینتی لیندا ( پافیلی )    M.Sc.    Atefeh mehryari    2014-01-31
45    بررسی اثر سالیسیلیک اسید و تیامین به منظور بهبود کیفیت و عمر گلجای ژربرا رقم پینک الگانس    M.Sc.    meysam mansouri    2014-01-31
46    اثر سیلیکون و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، مورفولوژیکی و کیفی    M.Sc.    Mahsa Mohammadi    2014-01-31
47    بررسی اثرات ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی و ادویه ای در کنترل پوسیدگی های پس از برداشت توت فرنگی ناشی از قارچ های Botrytis cinerea و Rhizopus stolonifer تحت شرایط in vitro و invivo    M.Sc.    samaneh mohammadi    2012-07-14
48    تاثیر تنش شوری بر خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام انار شیشه کب و ملس ساوه در شرایط مزرعه و گلخانه    PHD    Mehdi Khayyat    2014-01-08
49    بهینه سازی فضای سبز شهری به منظور آسایش دمایی گرم ترین دوره سال با استفاده از روش‌‌های مدل‌سازی    PHD    zahra karimian    2014-02-01
50    ارزیابی پاسخهای مرفوفیزیولوژیکی ، بیوشیمیایی و ملکولی گیاه اطلسی به تنش خشکی    PHD    mina zarghami moghaddam    2015-01-25
51    بررسی اثر محلول پاشی مواد هومیکی بر برخی صفلات کمی و کیفی توت فرنگی رقم کاماروسا    M.Sc.    ali tehrani    2015-01-26
52    بررسی رشد و تکثیر کرم ایزینیا فتیدا در بسترهای حاوی ضایعات مختلف کشاورزی و مقایسه کیفیت تولید دو رقم گل زینتی شب‌بو در انواع کود ورمی‌کمپوست    M.Sc.    omid fathy mohamad abad    2015-01-31
53    ارزیابی بستر های مختلف کشت و سطوح مختلف کلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی بنفشه ی آفریقایی (saintpaulia ionantha Wendl)    M.Sc.    farzane salahshoor    2015-01-27
54    ارزیابی پتانسیل های زینتی و شرایط جوانه زنی چند گونه بومی آلیوم (Allium)خراسان ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد    M.Sc.    amir hasan hossini    2015-01-26
55    بررسی پتانسیل گیاه پالایی خاکهای آلوده به مس در برخی گیاهان زینتی و نقش اسید سالسیلیک در اثرات سمیت آن    PHD    Maryam Afrousheh    2015-05-04
56    بررسی تاثیرات نوع بستر کشت ، کود زیستی (Trichoderma spp.) Trichoderma و سورفاکتانت بر صفات کمی، کیفی و عمر گلجائی گل شاخه بریده رز رقم آتنا در شرایط کشت هیدروپونیک باز    B.Sc.    samaneh aria manesh    2015-08-24
57    ارزیابی تحمل به تنش شوری در توده های چمن بومی Festuca arundinacea با هدف کاربرد در فضای سبز    PHD    azadeh mousavi bazaz    2015-09-08
58    بررسی رژیم های آبیاری مختلف در بقاء وحفظ کیفیت بصری وصفات فیزیومورفولوزیک چند گونه گیاهی معطر در سیستم بام سبز گسترده.    M.Sc.    mozhgan pilevar    2015-01-28
59    مطالعه اثر محیط کشت و تنظیم کننده های رشد بر پرآوری و ریشه زایی پایه میروبالانc29    M.Sc.    zahra shabani    2014-12-27
60    بررسی پتانسیل اکوتیپ های بومی گراس اگروپیرون (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) به منظور معرفی چمن کم نهاده    PHD    hassan bayat    2015-09-08
61    بررسی سازگاری و استقرار چند گونه گراس زینتی برای استفاده در فضای سبز شهری    M.Sc.    reza amiri fadardi    2015-09-21
62    بررسی وضعیت گرده افشانی و اثرات زنیا و متا زنیا در انار    PHD    Mohammad Reza Vazifeshenas    2015-08-17
63    بررسی اثرات تنش خشکی و شوری بر روی پاسخ های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی سه گونه گیاه پوششی (شبدر) با پتانسیل استفاده در فضای سبز    M.Sc.    Navid Vahdati Mashhadian    2012-01-29
64    مطالعات سیتوژنتیکی وروشهای تکثیر اکوتیپ های موجود در کلکسیون های عناب Zizyphus jujuba Mill.خراسان جنوبی وبررسی تاثیرات همزیستی میکورزایی در آن    PHD    Saeid Daghighi    2015-09-22
65    بررسی اثر تغییرات فصلی بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه انار در مراحل مختلف رشد و نمو    M.Sc.    hadi tanavar zarmehri    2014-11-11
66    تاثیر کم آبیاری روی چمن های بوفالو گراس، فستوکا و چمن آفریقایی    M.Sc.    Milad Akbarzadeh    2014-05-25
67    بررسی اثر چند اسانس گیاهی در کنترل آلودگی های محیط کشت و رشد و نمو گیاه در شرایط درون شیشه ای    M.Sc.    seydeh zeynab ghazi motlagh    2012-09-01
68    تاثیر تنظیم کننده های رشد، اندازه ریزنمونه و نوع محیط کشت بر پرآوری مریستم های 7 رقم گیلاس و بررسی امکان ریزپیوندی آن ها در شرایط درون شیشه ای    PHD    Mahboubeh Zamanipour    2015-08-25
69    پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک تاج خروس ،آهارو همیشه بهار به نیتریک اکسید در شرایط شوری    M.Sc.    maryam jabbarzadeh    2014-09-16
70    بررسی اثرتیمارترکیبی اسید هیومیک و اسید فولویک به‌صورت کود آبیاری بر روی برخی صفات کمی و کیفی دو گونه گیاه زینتی (شمعدانی و سینداپسوس)    M.Sc.    rasool abbas zadeh farouji    2016-03-02
71    بررسی عملکردهای زیست محیطی خاکپوشهای زنده (گیاهان پوششی) و خاکپوش های غیرزنده به منظور استفاده در فضای سبز شهری    M.Sc.    nasim safari    2016-01-27
72    مقایسه اثر سه ترکیب از دو طیف نوری با استفاده از لامپهای LED بر رشد رویشی و زایشی اطلسی و بنفشه    M.Sc.    azadeh rashidi    2016-09-17